Město Žandov

otočnᡠwebkamera

Tělocvična Žandov
Logo Obec občanům


InfoKanál logo

Mapa s textem Nahlášení pálení
 

Úvod

                     


Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa“

Unsere freiwillige Feuerwehr – Verantwortung für die Zukunft in der gemeinsamen Heimat Europa“

č. projektu: 100248764


              

 

 

Projekt je podpořen ze zdrojů EU, z programu pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020

Doba realizace projektu: 31.8.2015 - 31.12.2018

Partneři Město Reichenbach/O.L. a obec Nový Oldřichov společně realizovali projekt „Aktivní mládež bez hranic“, který byl financován z Programu pro přeshraniční spolupráci ČR-Sasko 2007-2013. Během realizace tohoto projektu partneři došli k následujícím zjištěním:

  1. Dobrovolní hasiči v malých obcích na obou stranách hranice česko saského příhraničí řeší velmi podobné problémy a zasahují ve velmi podobných krizových situacích. Jednotky SDH podléhají centrálnímu řízení integrovaných systémů krizového řízení své země, ale kvůli malé pružnosti těchto systémů nejsou schopni rychle reagovat na aktuální potřeby svých partnerů hned za hranicemi. Jednotky SDH také často naráží na nízkou úroveň výchovy obyvatelstva ke správnému chování v krizových situacích v rámci vzdělávacích systémů obou zemí. Dobrovolní hasiči proto cítí potřebu koncepčnějšího řešení výchovy obyvatelstva pro zajištění jeho lepší ochrany v krizových situacích.

Zástupci malých obcí vidí velký potenciál v lepší a koncepčnější spolupráci jednotek dobrovolných hasičů sousedících obcí (tato spolupráce již dost často probíhá) i mezi vzdálenějšími obcemi přes hranice. Pro rozvoj spolupráce hasičů je možné využít zkušeností z již probíhající velmi dobré spolupráce na komunální úrovni (obce Reichenbach/O.L., Nový Oldřichov, Okrouhlá).

  1. Spojením sil a vytvořením přeshraniční kooperující sítě dobrovolných hasičů by mohly být mnohem efektivněji využívány kapacity, technické vybavení, schopnosti, znalosti a vysoká profesní úroveň dobrovolných hasičů.
  2. Hlavní překážkou uvedeného spojení sil je neexistence jednotné strategie nebo koncepce, podle které by dobrovolní hasiči v dané obci postupovali při řešení konkrétní krizové situace, navzájem si sdělili své momentální potřeby a vypomáhali si bez ohledu na existující hranice a bariéry (např. jazykové). Stejně by bylo potřeba řešit i situace při likvidaci škod po živelných katastrofách.

Dobrovolní hasiči jako nejaktivnější složky občanského života v obcích na české i saské straně hranice jsou schopni tímto způsobem skutečně naplňovat myšlenky každodenní spolupráce ve společném domově Evropa.

  1. Další komplikací pro spojení sil při řešení krizových situací,prevence a ochrany obyvatelstva je nevyrovnaná úroveň technického vybavení jednotlivých SDH. Na české straně mají hasiči často velmi zastaralou techniku, na saské straně je zase nevyhovující zázemí a nedostatek prostor pro společné aktivity a nácvik společných zásahů.

Uvedené disparity chce řešit předkládaný projekt. Došlo k zásadní domluvě zástupců malých obcí Reichenbach/O.L. (s místními částmi Zoblitz a Mengelsdorf) , Nový Oldřichov, Žandov  a Zákupy na vytvoření Koncepce společného využívání potenciálu Dobrovolných hasičů (lidský potenciál, technické vybavení) pro řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochranu obyvatelstva ve společném česko-saském příhraničí.

V rámci projektu také  dojde k doplnění technického vybavení a dobudování odpovídajícího zázemí s využitím dotace z prostředků EU. Projekt tak může výrazně přispět k přeshraniční integraci obyvatel menších obcí a tím, že podpoří spoluodpovědnost za bezpečí a ochranu na obou stranách hranice také k jejich identifikaci se společným příhraničím.

Realizace projektu podpoří odstraňování bariér mezi obyvateli česko-saského příhraničí, zejména jazykových, a   přispěje k  pozitivnímu vnímání myšlenky společné Evropy.

Plánované stavební práce:

Město Reichenbach – přestavba a rozšíření hasičské zbrojnice v obci Mengelsdorf (místní část města Reichenbach/O.L.). Budou zlepšeny a rozšířeny prostory pro technické zázemí hasičů a vytvořeny prostory pro společné akce.

Plánovaný nákup vybavení:

Obec Nový Oldřichov – hasičská cisterna a transportní vozidlo pro přepravy personálu na společné akce

Město Žandov – cisternová automobilová stříkačka vybavená požárním čerpadlem

Město Zákupy – multifunkční hasičské vozidlo pro odstraňování následků živelných pohrom

Plánované společné neinvestiční aktivity:

  1. Vypracování Koncepce společného využívání potenciálu dobrovolných hasičů obcí Reichenbach/O.L., Nový Oldřichov, Žandov a Zákupy pro řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochranu obyvatelstva ve společném česko-saském příhraničí. V rámci zpracování koncepce proběhne analýza stávajícího potenciálu (kapacita lidských zdrojů, technické vybavení, úroveň odborné přípravy) a bude navržen systém spolupráce, komunikace, efektivního využívání zjištěného potenciálu a plán společného zlepšování odborných znalostí a dovedností (včetně jazykových kompetencí).
  2. Organizace společných školení mladých i dospělých hasičů a navazujících společných cvičení střídavě na české i saské straně. Akce budou zaměřeny vždy na specifické téma (např. specielní ochrana památkově chráněných objektů (cvičení na zámku Zákupy) nebo specielní postupy při krizových situacích v chráněných přírodních oblastech (cvičení v chráněné oblasti Rotstein). Každá společná akce bude zahrnovat i jazykové vzdělávání a informace o platných předpisech na straně partnerů.
  3. Společné akce pro hasičskou mládež – organizace závodů a soutěží
  4. Vydání společné dvojjazyčné Příručky pro společné zásahy a vzájemnou pomoc při odstraňování následků katastrof. Součástí bude slovník s obrázkovým znázorněním jednotlivých situací a mapa společného příhraničí s vyznačením jednotlivých SDH a jejich disponibilního vybavení.
  5. Prezentace a komunikace na internetu – bude zde umístěna elektronická verze interaktivní mapy společného příhraničí s vyznačením jednotlivých SDH, potřebnými kontakty a jejich disponibilním vybavením. Zároveň zde bude umístěn jednoduchý dvojjazyčný formulář pro usnadnění komunikace partnerů projektu během jeho realizace a zejména dále při udržitelnosti.
  6. V souvislosti se zahájením a ukončením projektu budou uspořádány 2 Informační akce (konference) pro zástupce místních samospráv a členy SDH, kde budou představeny plánované cíle projektu a jeho smysl, a následně dosažené výsledky. Pro akce budou využity prostory vybudované v rámci předcházejícího projektu v Zoblitz a v Novém Oldřichově.

Smyslem investiční části projektu na české straně  není pouhé pořízení nové hasičské techniky, ale vytvoření takových technických podmínek, které reálně umožní, aby se dobrovolní hasiči z Nového Oldřichova, Žandova a  Zákup mohli v souladu se zpracovanou Koncepcí podílet na společném nácviku spolupráce se saskými partnery a  v případě potřeby aby mohli pomáhat na německé straně hranice při odstraňování následků živelných pohrom a dalších krizových situací. Zajištění této spolupráce v současnosti se stávající zastaralou technikou není reálně možné.