Město Žandov

otočnᡠwebkamera

Tělocvična Žandov
Logo Obec občanům


InfoKanál logo

Mapa s textem Nahlášení pálení
 

Projekt: Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563

 

 

Název projektu:

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Stručný popis projektu:

 

Projekt řeší zvýšení kapacity stávající MŠ. Realizací projektu vzniknou 4 samostatná oddělení MŠ s celkovou kapacitou 100 dětí. Ze stavebního hlediska dojde ke kompletní rekonstrukci objektu. Součástí projektu je provedení bezbariérových úprav, které umožní osobám se sníženou schopností pohybu a orientace využívat všech služeb a zázemí, které školka poskytuje. V rámci projektu bude pořízeno kompletní vybavení pro nově vybudovanou třídu MŠ (postýlky, matrace, židličky, apod.), vybavení šaten, prádelny, dovybavení zařízení stávajících tříd, apod. V rámci projektu rovněž dojde k úpravě venkovního prostranství – malé a velké zahrady. Tyto úpravy spočívají zejména ve vybudování dětského dopravního hřiště, které bude mít především preventivní a vzdělávací význam/funkci, dále dodávce herních prvků, které svým rázem významně podpoří celkový vzhled a dojem venkovního areálu školky. Budou vybudována pítka a dětské sprchy, které v teplých dnech zajistí dětem řádný pitný režim a v případě sprch toužebně očekáváné osvěžení. Projektem budou nakoupeny i kompenzační pomůcky.

Cíle a výsledky projektu:

 

1) Zvýšení kapacity MŠ – rozšíření stávající kapacity zařízení spojené s modernizací MŠ ve městě Žandově. Modernizace MŠ bude zahrnovat stavební úpravy, rekonstrukci a změnu dispozičního řešení stávajícího objektu, který je již v nevyhovujícím technickém i dispozičním stavu, dále dojde ke zřízení nové třídy, jež zajistí navýšení kapacity školky ze současných 84 míst (MŠ je v současné chvíli udělena výjimka na kapacitu 84 míst) na 100 míst. Bez realizování této přestavby = stavebních úprav spojených s rozšířením stávajícího objektu není možné další navýšení kapacity ve stávajícím objektu. Po realizaci projektu vznikne nová třída s veškerým zázemím a kapacitou pro 25 dětí. Mateřská škola tedy realizací projektu rozšíří stávající kapacitu z tří tříd na čtyři třídy. Jedná se o čtvrtou třídu Mateřské školy, která je uzpůsobena tak, aby ji mohli navštěvovat děti ve věku 2 let. V této třídě bude docházet k pravidelné péči i o děti od dvou let do zahájení povinné školní docházky.

 

2) Zajištění bezbariérovosti Mateřské školkyv Mateřské škole budou provedeny bezbariérové úpravy, které umožní osobám se sníženou schopností pohybu a orientace využívat všech služeb a zázemí, které školka poskytuje. Projekt je zpracován v souladu s platnou legislativou, normami, technickými předpisy a požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

 

3) Pořízení vybavení – vybavení hracího prostoru, prostoru pro spánek dětí, společných prostorů, zázemí pro personál, šatny, jídelny, pořízení kompenzačních pomůcek nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.

 

4) Úprava venkovního prostranství Mateřské školy - úprava zahrady školky například o nové herní prvky, „Kneippův“ neboli Vítkův chodník, dopravní hřiště, atd.

Cílem projektu je rovněž podpora inkluzivního vzdělávání.

Výsledkem realizace projektu bude kapacitně dostačující objekt Mateřské školy, bezbariérový, který uspokojí poptávku po předškolním zařízení ve městě.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.