Město Žandov

otočnᡠwebkameraVítejte na oficiálních stránkách města Žandova

18.09.2019 KOTLÍKOVÉ DOTACE


Kotlíkové dotace

 

Město Žandov informuje občany a vlastníky nemovitostí o vyhlášené výzvě pro žadatele o Kotlíkové dotace. V příloze najdete znění výzvy k dotaci. 

Dále lze využít konzultací v sídle Krajského úřadu LK (informace o možnosti konzultace na níže uvedeném odkaze).

Termín zahájení příjmu žádostí: 23.9.2019 Ukončení příjmu žádostí: 30.11.2020

UPOZORNĚNÍ: U této dotace záleží na termínu podání, znamená to tedy, kdo podá žádost o dotaci dříve, tak má vyšší šanci než ten, kdo bude podání žádosti odkládat. Finanční prostředky budou uvolňovány postupně.

VVHLÁŠENÝ PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE - STRUČNĚ

 Všechny informace najdete na: 

https://dotace.kraj-lbc.cz/KOTLIKOVE-DOTACE-V-LIBERECKEM-KRAJI-iii-r903673.htm

 

Kontakt: Krajský úřad Libereckého kraje, Oddělení řízení grantových schémat

tel.: 485 226 579, email:kotliky@kraj-lbc.cz12.06.2019 Informace o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje


1)   V květnu 2019 podpořil Liberecký kraj náš projekt s názvem: „Doplnění osobních ochranných prostředků PO“. Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana, program č. 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2017/2019. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele) činí 50 826,- Kč.
 
2)   Zároveň Liberecký kraj podpořil náš projekt s názvem: „Pořízení věcných prostředků PO“. Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana, program č. 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2018/2019. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele) činí 15 305,- Kč.
 


21.03.2019 Setkání hejtmana Libereckého kraje s občany Žandova

zde.

20.03.2019 Záměr pronajmout objekt hotelu a restaurace

zde12.02.2019 CHIRURGICKÁ AMBULANCE v Žandově


provozní doba chirurgické ambulance od 18.02

pondělí 7.00-15.00

 

14.12.2018 Kalendář 2019
 

Cena: 75,-Kč


 

07.11.2018 Zdravotní středisko v Žandově hledá PEDIATRA

Rád bych nabídl k pronájmu ordinaci v Žandově zdravotním středisku. Ordinace je vybavená pro pediatra, jedná se o ordinaci, čekárnu, WC a komoru  o rozloze cca 50 m2. V budově je v podkroví bytová jednotka, která by v případě zájmu mohla být rekonstruována a nabídnuta lékaři k bydlení. Děkuji za spolupráci

Martin Tichý
tel : 603112025

 

24.09.2018 Informace o poskytnutí dotace z Libereckého kraje - POV

V roce 2018 podpořil Liberecký kraj náš projekt "Oprava místní komunikace v Žandově ulice Potoční II. etapa", jedná se o účelovou dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 - Program obnovy venkova. Dotační titul 4 -  Oprava a výstavby místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť č. OLP/4125/2017. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 300 000,-Kč. 

24.08.2018 OZNÁMENÍ hejtmana libereckého kraje ze dne 24.8.2018Oznamuji  pro území celého Libereckéo kraje, zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a to od 14.00 hodin dne 24. srpna 2018
13.08.2018 Informace o poskytnutí dotace z Libereckého kraje

I v letošním roce 2018 podpořil Liberecký kraj naše dobrovolné hasiče, jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana, program číslo.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje číslo OLP/3482/2018. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 25 803,00 Kč.26.07.2018 OZNÁMENÍ hejtmana libereckého kraje ze dne 26. července 2018


Oznamuji pro území celého okresu Česká Lípa od 12:00 hodin 26. července 2018 začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru!!!


 
 

01.09.2017 ZUŠ Žandov

      

28.12.2016 Projekt: Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563

 

 

Název projektu:

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Stručný popis projektu:

 

Projekt řeší zvýšení kapacity stávající MŠ. Realizací projektu vzniknou 4 samostatná oddělení MŠ s celkovou kapacitou 100 dětí. Ze stavebního hlediska dojde ke kompletní rekonstrukci objektu. Součástí projektu je provedení bezbariérových úprav, které umožní osobám se sníženou schopností pohybu a orientace využívat všech služeb a zázemí, které školka poskytuje. V rámci projektu bude pořízeno kompletní vybavení pro nově vybudovanou třídu MŠ (postýlky, matrace, židličky, apod.), vybavení šaten, prádelny, dovybavení zařízení stávajících tříd, apod. V rámci projektu rovněž dojde k úpravě venkovního prostranství – malé a velké zahrady. Tyto úpravy spočívají zejména ve vybudování dětského dopravního hřiště, které bude mít především preventivní a vzdělávací význam/funkci, dále dodávce herních prvků, které svým rázem významně podpoří celkový vzhled a dojem venkovního areálu školky. Budou vybudována pítka a dětské sprchy, které v teplých dnech zajistí dětem řádný pitný režim a v případě sprch toužebně očekáváné osvěžení. Projektem budou nakoupeny i kompenzační pomůcky.

Cíle a výsledky projektu:

 

1) Zvýšení kapacity MŠ – rozšíření stávající kapacity zařízení spojené s modernizací MŠ ve městě Žandově. Modernizace MŠ bude zahrnovat stavební úpravy, rekonstrukci a změnu dispozičního řešení stávajícího objektu, který je již v nevyhovujícím technickém i dispozičním stavu, dále dojde ke zřízení nové třídy, jež zajistí navýšení kapacity školky ze současných 84 míst (MŠ je v současné chvíli udělena výjimka na kapacitu 84 míst) na 100 míst. Bez realizování této přestavby = stavebních úprav spojených s rozšířením stávajícího objektu není možné další navýšení kapacity ve stávajícím objektu. Po realizaci projektu vznikne nová třída s veškerým zázemím a kapacitou pro 25 dětí. Mateřská škola tedy realizací projektu rozšíří stávající kapacitu z tří tříd na čtyři třídy. Jedná se o čtvrtou třídu Mateřské školy, která je uzpůsobena tak, aby ji mohli navštěvovat děti ve věku 2 let. V této třídě bude docházet k pravidelné péči i o děti od dvou let do zahájení povinné školní docházky.

 

2) Zajištění bezbariérovosti Mateřské školkyv Mateřské škole budou provedeny bezbariérové úpravy, které umožní osobám se sníženou schopností pohybu a orientace využívat všech služeb a zázemí, které školka poskytuje. Projekt je zpracován v souladu s platnou legislativou, normami, technickými předpisy a požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

 

3) Pořízení vybavení – vybavení hracího prostoru, prostoru pro spánek dětí, společných prostorů, zázemí pro personál, šatny, jídelny, pořízení kompenzačních pomůcek nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.

 

4) Úprava venkovního prostranství Mateřské školy - úprava zahrady školky například o nové herní prvky, „Kneippův“ neboli Vítkův chodník, dopravní hřiště, atd.

Cílem projektu je rovněž podpora inkluzivního vzdělávání.

Výsledkem realizace projektu bude kapacitně dostačující objekt Mateřské školy, bezbariérový, který uspokojí poptávku po předškolním zařízení ve městě.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 


05.11.2016 Informace o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Ministerstva zemědělství a z rozpočtu Libereckého kraje

 

 

V roce 2016 podpořilo Ministerstvo zemědělství a Liberecký kraj náš projekt „Heřmanice - vodovod“.Ministerstvo zemědělství poskytlo státní finanční podporu v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“, identifikační číslo akce 129D252004319. Celková výše dotace: 2 995 000,- Kč. 

Liberecký kraj poskytnul účelovou dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, program: Program vodohospodářských akcí č. OLP/4522/2016. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 1 756 000,- Kč.

 

 

 

16.08.2016 Informace o poskytnutí dotace z Libereckého kraje - POV

 

V roce 2016 podpořil Liberecký kraj náš projekt "NECHCEME BÝT SAMÁ DÍRA - Oprava místní komunikace v Žandově ulice Potoční a Studniční - I. etapa", jedná se o účelovou dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, Dotační titul 4 - č. OLP/3383/2016. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 300 000,-Kč.

 

Před realizací

                  

 

 

V průběhu realizace

 

            

 

Po dokončení realizace

 

           

 

 

15.07.2016 Informace o poskytnutí dotace z Libereckého kraje

 

I v letošním roce 2016 podpořil Liberecký kraj naše dobrovolné hasiče, jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana, program číslo.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje číslo OLP/1206/2016. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 74 105,-Kč.

 

10.06.2016 Informace o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj

V roce 2016 podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj náš projekt „Oprava kapličky Velká Javorská, Žandov“. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytnulo státní finanční podporu v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, identifikační číslo akce 117D815003692. Výše dotace: 300 000,- Kč. 

Následující projekt „Oprava kapličky Velká Javorská II. etapa, dokončení“, identifikační číslo akce 117D815004143. Výše dotace: 300 000,- Kč.

 

19.04.2016 HEJTMANSKÁ NÁVŠTĚVA

                                        

 

Více fotek zde

05.04.2016 Uřední adresa ohlašovny a doručování pošty

Úřední adresa ohlašovny a doručování pošty
Město Žandov nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým
pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Žandov, Náměstí 82, pouze
umožňuje uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.
S dotazy na možnosti přebírání či přeposílání korespondence se obraťte na příslušnou
doručovací poštu – Česká pošta, pobočka Žandov.

05.11.2012 Veřejná sbírka na kostel sv. Bartoloměje

Záchrana kostela Sv. Bartoloměje v Žandově

Nová sbírka kostela Sv. Bartoloměje, číslo bankovníhu účtu kam můžete posílat své příspěvky je 218996509/0300. Peníze ze sbírky  budou upotřebeny  na rekonstrukci  kostela Sv. Bartolpměje a náklady s tím spojené.

Děkujeme všem přispěvatelům.

22.12.2011 REKONSTRUKCE OBJEKTU KORUNA


 
 
Odkaz na webové stránky Regionální rady Severovýchod NUTS II  -  informace o projekt "Koruna"  zde
 
 
 
 
Koruna, dominanta žandovského náměstí zařazena do kategorie brownfield je připravena krozsáhlé rekonstrukci. Co se nepodařilo od roku 2005, kdy byla dopracována projektová dokumentace a město žádalo o státní dotace, se podařilo v letošním roce z dotačního titulu EU.

 

02.11.2011 MĚSTO ŽANDOV ZVEŘEJŇUJE:Čtyři variantní řešení projektových dokumentaci ke stavebnímu povolení – Rekonstrukce Náměstí v Žandově III.ETAPA

 Více se dozvíte zde

   

 Varianta 1       Varianta 2       Varianta 3      Varianta 4

 

20.08.2010 Veřejná sbírka na postižené srpnovou povodní.

Povodňová sbírka je ukončena. Děkujeme všem co přispěli na povodně  2010.
Čistý výtěžek sbírky je 10.667,94 Kč, tato částka byla rozdělena do 8 postižených domácností.
 
 

19.07.2010 PROJEKT „ZATEPLENÍ FASÁDY ZŠ ŽANDOV“ BYL ZAHÁJEN

Mesto Žandov dne 12.7.2010 zahájilo realizaci projektu akceptacní císlo: 09039833 z dotacního titulu Operacního programu životního prostredí na realizaci úspor energií. Projekt reší zateplení fasády objektu ZŠ s výmenou oken, vcetne provedení tepelné izolace
podlahy v pudních prostorách.
 
Více podrobností získáte zde.